GARANTIITINGIMUSED

1. MÕISTED

Garantiiandja on eraõiguslik juriidiline isik Horse Transport Estonia (edaspidi HTE).

Garantiivõtja on garantiilepingule märgitud isik või garantii muul taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppinud isik.

Garantiijuhtum on garantiiperioodil toimunud käesolevates garantiitingimustes määratletud sündmus, mille tagajärjel tekib garantiivõtjal garantiihüvitise saamise õigus ning garantiiandjal garantiihüvitise maksmise kohustus.

Garantiiperiood on taasesitamist võimaldavas vormis kokkulepitud ajavahemik, millal garantii kehtib.

Garantiileping on garantiiandja ja garantiivõtja vahel kirjalikus vormis sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt garantiiandja kohustub tasuma lepingus märgitud garantiimakse ja täitma muid lepingust tulenevaid kohustusi ja kohustub garantiijuhtumi saabumisel välja maksma garantiihüvitise või selle osa ja täitma muid lepingust tulenevaid kohustusi vastavalt garantiilepingu tingimustele.

Garantiihüvitis on poolte vahel selgelt kokkulepitud ja antud tingimustes välja toodud rahasumma, mis on HTE poolseks maksimaalseks väljamaksusummaks garantiijuhtumi tekkimisel.

 

2. GARANTIIPERIOOD

Garantiiperiood on garantiid omava hobuse reis HTE või HTE partneri transpordivahendis. Reisi algushetkeks loetakse transpordivahendi (auto, treiler) ukse sulgemist hobus(t)e laadimise järel.

Reis loetakse lõppenuks, kui garantiid omav hobune, hobused on kokkulepitud sihtpunktis transpordivahendist maha laetud.

 

3. ERAKORRALISTE TERVISE KULUDE HÜVITUS ehk „EMO“

Reisi kestel garantiid omava hobuse ootamatu haigestumise, tekkinud trauma või transpordist tingitud terviserikke kulude hüvitamine.

Hüvitavate kulude hulka kuuluvad:

  • hobuse transport esimesse sobilikku veterinaarkliinikusse;
  • hobuse majutus haiguse või terviserikke ajal kliinikus ja/või tallis;
  • veterinaari poolt vajalikena osutatud või määratud uuringute- ja ravikulud;
  • hobuse tervenemise järel transpordi organiseerimine varasemalt kokku lepitud sihtpunkti;
  • hüvitise maksimumsuuruseks on 5000€.

Paketi maksumuseks on Eestis, Soomes ja Balti riikides 50€ ning väljaspool eelnimetatud riike 100€.

 

4. HOBUSE SURM

Hüvitavate kulude hulka kuuluvad:

  • Hobuse surm transpordiettevõtte süül või transportimisest tingituna, sh avarii.
  • Hobuse surm transpordist tingitud terviserikke tõttu.

Garantii perioodiks loetakse garantiiperiood ja kuni nädal peale selle lõppu, kui surma põhjustanud haigus, vigastus, trauma on saanud alguse ja põhjustatud garantiiperioodil toimunud transpordist.

Paketi hinnaks on 2 %  hobuse hinnast. Hinna määrab hobuse omanik selgelt ning taasesitamist võimaldavas vormis enne garantiiperioodi algust.

 

5. VÄLISTUSED

  • Garantiiandjal ei ole kahju hüvitamise kohustust, kui haiguse põhjustas enne garantiilepingu sõlmimist alanud haiguse või tekkinud vigastuse tagajärgede ägenemine või kestmine, kui ei ole taasesitamist võimaldavas vormis kokku lepitud teisiti. NÄITEKS: teatud kroonilise haigusega hobuse transport, kui transpordi tellija teavitab HTE-d konditsioonist enne transporti ning HTE on nõus antud tingimustel siiski hobust transportima. Sellisel juhul on garantiisumma kokkuleppeline!
  • Antud garantii ei hõlma endast hobuste tiirusid, maohaavandeid ega muid seedetrakti haiguseid.
  • Garantiiandjal ei ole kahju hüvitamise kohustust, kui garantiivõtja on varjanud või võltsinud andmeid hobuse tervisliku seisundi või muude asjasse puutuvate asjaolude kohta.

Kui eeltoodud asjaolud saavad ilmsiks pärast garantiiandja poolset hüvitise tasumist, on garantiivõtjal kohustus hüvitis täies ulatuses tagastada.

 

6. KAHJUJUHTUMI JÄRGSED MEETMED

Kahjujuhtumi korral on garantiivõtjal kohustus anda garantiiandjale õiget ja täielikku informatsiooni kahjujuhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate isikute kohta.

Kahjuavalduse ning sellele lisatud dokumentide alusel peab olema võimalik kontrollitavalt kindlaks teha kahjujuhtumi toimumise asjaolusid ning kulutuste suurust.

Garantiivõtja kohustub garantiiandjale esitama dokumente, kirjalikke seletusi, vastama suuliselt ja kirjalikult garantiiandja küsimustele. Kui garantiivõtja on esitanud ärakirjad, on garantiiandjal õigus nõuda originaaldokumente.

Garantiiandja kohustub garantiivõtja nõudel esitama tõendid reisi alguse, lõpu, transiitpunktides viibimise aja ja reisi marsruudi kohta.

Garantiiandjal on õigus saada kolmandatelt isikutelt kahjujuhtumiga seotud informatsiooni.

 

NB! Garantiisumma sh “EMO” ja/või “Hobuse surm” tasumisega kinnitab garantiivõtja, et on tutvunud eeltoodud tingimustega ning esitab garantiiandjale ainult tõeseid ja täielikke andmeid garantiid omava hobuse ning muude asjasse puutuvate asjaolude kohta.